logo
Home Informatie voor ouders Waar zijn de ouderkindtrainingen
De Kanjertraining

TRAINING VOOR LEERKRACHTEN/DOCENTEN.
In onderstaande treft u informatie aan over de verschillende opleidingsmogelijkheden zoals die zijn ontwikkeld voor:
- individuele leerkrachten/docenten en teams;
- kanjercoordinatoren op een Kanjerschool;
- directieleden op een Kanjerschool.
N.B. Er is digitaal beeldmateriaal beschikbaar gesteld voor de groepen 1 tot en met 5 en ondersteunend digitaal lesmateriaal voor de bovenbouw. Voor  groepen 6 en 7 is de digitale begeleiding voor werkboeken 1 en 2 beschikbaar. Voor groep 8 is binnenkort voor werkboek deel 3 de digitale begeleiding beschikbaar. Komend jaar zetten wij vol in op de ontwikkeling van digitaal materiaal voor het V.O.   Tenslotte: voor groep 8  en klas 1 in het V.O. is op dit moment de digitale lessenreeks "Max en seksualiteit" beschikbaar voor de scholen die met de Kanjertraining werken.

1. Training voor individuele leerkrachten/docenten in Almere, ook als teamtraining te geven op locatie.
De leerkrachten/docenten krijgen na afronding van de driedaagse Kanjertraining de licentie om op de eigen school de lessen uit de Kanjerboeken te geven aan volledige groepen/klassen. De leerkracht/docent is minimaal 3 dagdelen werkzaam op de school. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de leerkracht/docent andere leerkrachten/docenten gaat opleiden, en het is niet aan te bevelen trainingsgroepjes samen te stellen met zorgleerlingen uit meerdere groepen/klassen. De Kanjertraining is immers contextueel. Problemen worden opgelost in de situatie waarin ze ontstaan. Na twee en na vier jaar volgen de verplichte nascholingsdagen. Hiermee wordt de licentie verleend aan de leerkracht/docent die de lessenreeks goed heeft uitgevoerd. De coaching door het Instituut voor Kanjertrainingen gebeurt per e-mail en zonodig telefonisch. Soms is het noodzakelijk dat een Kanjertrainer in de klas komt. (Zie voor uitgebreide informatie hierover onze home-page "Soms gaat het mis in een klas." Op deze wijze is de kwaliteit van de uitvoering in de lessenreeks te waarborgen.

Voor de data van de studiedagen kunt u terecht onder Studiedagen voor het Onderwijs.
Verschillende schoolbegeleidingsdiensten mogen de Kanjertraining aan leerkrachten en docenten geven. Deze instellingen vindt u terug onder de kop Schoolbegeleidingsdiensten (in de oranje kolom links).

2. Opleiding voor Kanjercoördinator.
De Kanjertraining organiseert voor leerkrachten die langer dan twee jaar werken met de Kanjertraining een speciale vervolgopleiding onder de titel "Coördinator Kanjertraining op de eigen school". Als Kanjercoördinator heeft u de kennis, kunde en vaardigheden in huis om op de eigen school bij moeilijke klassen/groepen te interveniëren. U kunt collegae ondersteunen, u weet oplossingsgericht met ouders en kinderen in gesprek te gaan. Veel aandacht wordt besteed aan de psychologische begrippen "overdracht" en "tegenoverdracht" zoals die zich in sociale relaties op school voordoen. De Kanjercoördinator weet de Kanjertraining te borgen in het schoolbeleid. De Kanjercoordinator wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen en geeft die informatie door aan de teamleden. Het een en ander betekent overigens niet dat de Kanjercoordinator teamleden gaat opleiden of interventies doet op andere scholen dan de eigen school binnen het bestuur. De reden hiervoor is deze: op de eigen school kent de kanjercoordinator de persoonlijke gevoeligheden van kinderen, ouders, en leerkrachten. Op een andere school kent de Kanjercoordinator die niet. Zie voor uitgebreidere informatie onder Opleiding Kanjercoördinator.

3. Directieleden op een Kanjerschool.
Vrijdag 28 maart 2014
is er een trainingsbijeenkomst bestemd voor directieleden van een Kanjerschool.
Er zijn twee keuzemogelijkheden.
Keuzemogelijkheid 1
Bestemd voor directieleden die sinds kort op een Kanjerschool werkzaam zijn en zelf de basistraining niet hebben gevolgd.
In deze bijeenkomst krijgt u inzicht in de uitgangspunten van de Kanjertraining en aan welke voorwaarden een Kanjerschool voldoet.

Welke vaardigheden, en waarden wil de Kanjerschool bij de leerkrachten zien. Welke identiteit wordt nagestreefd. Welke verwachtingen heeft de Kanjerschool van ouders en leerlingen. Hoe kunnen directieleden dit aansturen, ontwikkelen, onderhouden. Welke "tools" heeft de Kanjertraining.
Keuzemogelijkheid 2

Bestemd voor directieleden die op een Kanjerschool werkzaam zijn en met het team de basistraining hebben gevolgd.