Nieuws

Het nieuwe lesprogramma 'Max en gezond gedrag' voor groep 4 is op 10 april 2017 definitief gelanceerd.

Het lesprogramma 'Max en gezond gedrag' is ontworpen naar aanleiding van het steeds grotere aantal kinderen met een ongezonde leefstijl. Zij eten te vaak ongezond en bewegen of sporten te weinig. Door het aanbieden van dit lesprogramma leren leerlingen nieuwe dingen te (durven) proeven en leren zij waardering te ontwikkelen voor een bredere reeks aan groenten en fruit. Ook wordt een grotere fysieke activiteit en fitheid gestimuleerd. Anderzijds kan op sociaal emotioneel vlak pestgedrag worden voorkomen of verminderd. Kortom, in elke les wordt aandacht besteed aan drie componenten: sociale omgang, sporten en gezond eten.  

Na het aanbieden van het knieboek van groep 4, ‘Max en de klas’, kan met 'Max en gezond gedrag' worden gestart, dat bestaat uit tien lessen. Max laat de leerlingen kennis maken met uiteenlopende sporten en laat hen verschillen eetgewoonten zien. In de eerste les wordt duidelijk dat Max net zijn zwemdiploma heeft behaald en nu van zijn ouders op een sport mag. Hij vindt het moeilijk om een sport uit te kiezen, dus vraagt hij zijn vrienden om advies. Zij blijken allemaal op een andere sport te zitten en bieden hem aan een keer mee te komen sporten. Hij mag dan ook bij hen blijven eten. In de daaropvolgende lessen gaat Max steeds met iemand anders mee naar zijn/haar training en leert hij verschillende eetgewoonten en culturen kennen. 

Het nieuwe lesprogramma 'Max en gezond gedrag' is gratis beschikbaar voor scholen met een geldige Kanjerlicentie. De lerarenhandleiding van 'Max en gezond gedrag' is gratis te downloaden via het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). De gratis digibordlessen van 'Max en gezond gedrag' zijn beschikbaar via het KanVAS. We danken in het bijzonder de gemeente Katwijk en de betrokken scholen uit Katwijk voor het meedenken en de deelname aan de pilot.

 

Stichting Kanjertraining heeft in overleg met de inspectie de “Vragenlijst Sociale Veiligheid van Stichting Kanjertraining” ontwikkeld voor het primair onderwijs. Met deze lijst kan een school voldoen aan de Wet Sociale Veiligheid. In deze wet staat dat scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs een inspanningsverplichting hebben om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Ze moeten tevens monitoren wat hiervan het effect is, om zo het beleid te verbeteren. Voor het monitoren is een meetinstrument nodig dat een actueel en representatief beeld geeft van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Voor de Sociale Veiligheidslijst van Stichting Kanjertraining is uit onderzoek gebleken dat deze betrouwbaar en valide is. De school kan de lijst in laten vullen door (alle) leerlingen uit groep 5 t/m 8. De volgende aspecten worden gemeten in deze lijst:

  1. Het vóórkomen van incidenten op school. Dit is de aantasting van sociale veiligheid (pesten etc.), psychische veiligheid (bedreigen etc.) en fysieke veiligheid (schoppen etc.).
  2. Veiligheidsbeleving van leerlingen (Ik voel me veilig op school/op het plein etc.)
  3. Welbevinden van leerlingen (Hoe prettig voel je je tussen je klasgenoten?)
  4. Leerkracht treedt op (Vinden leerlingen dat de leerkracht goed optreedt?)
  5. Angst voor incidenten

De onderste twee onderdelen zijn niet door de Wet Sociale Veiligheid ingegeven, maar heeft Stichting Kanjertraining zelf toegevoegd. Een school signaleert hiermee in hoeverre de leerkracht adequaat optreedt tegen incidenten en in hoeverre angst een rol speelt. In onveilige klassen kan angst soms bepalender zijn voor de veiligheidsbeleving dan de daadwerkelijke incidenten. De school kan deze informatie gebruiken als aanknopingspunten voor de verbetering van het veiligheidsbeleid.

De vragenlijst is gratis toegankelijk voor (gecertificeerde) Kanjerscholen via het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Uitslagen worden gegeven per kind, per klas en per school. De normen zijn gebaseerd op 2283 leerlingen uit 104 klassen van 23 scholen.

De inspectie kijkt naar de uitslagen op schoolniveau. Deze uitslagen kunnen zij bij Stichting Kanjertraining opvragen. Klassen en leerlingen blijven anoniem. Het gaat erom dat de school naar aanleiding van de uitslag het veiligheidsbeleid aanpast; tot actie overgaat. De inspectie beoordeelt dus niet alleen de mate van veiligheid, maar vooral ook de inspanning van de school om de school veiliger te maken. 

In de uiteindelijke versie van de vragenlijst zullen concrete adviezen worden gegeven die aansluiten bij de Kanjertraining. Deze zullen worden gegeven op het niveau van de school (beleid, ouders aanspreken, welk voorbeeld geeft het team?), op het niveau van de klas (groepsoefeningen ter bevordering van de veiligheid) en op het niveau van de leerlingen individueel. 

De Kanjertraining gaat uit van een contextuele benadering. Dat wil zeggen: in sociaal onveilige klassen blijken kinderen elkaar minder te vertrouwen. De basis van vertrouwen moet weer worden teruggezet. Omdat kinderen elkaar kunnen voeden in elkaars gedrag (bijvoorbeeld meelachen, zielig doen, erbij staan), zijn de kinderen gezamenlijk verantwoordelijk om een veiligere sfeer te creëren. Alleen een pester of een gepest kind zien als het probleem, leidt niet tot een structurele oplossing. Vandaar dat groepsoefeningen en het betrekken van ouders worden geadviseerd en oplossingen op beleidsniveau.

De wetenschappelijke verantwoording van de Sociale Veiligheidslijst van de Kanjertraining is beschikbaar via het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) en is tevens als download te vinden bij de publicaties van het Kenniscentrum. 

Kanjertraining hoogst mogelijke effectiviteitsoordeel.

De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft de Kanjertraining beoordeeld als effectief volgens sterke aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is uitzonderlijk dat het NJi een zo hoog oordeel toekent.

Het NJi is een kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. De Erkenningscommissie Interventies van het NJi is een onafhankelijke, landelijke commissie die interventies beoordeelt op kwaliteit en effectiviteit.

Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of ouders. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen en jongeren. De training wordt breed ingezet binnen en buiten het onderwijs. Ruim 2500 scholen gebruiken de Kanjertraining en op meer dan 40 plaatsen in Nederland wordt de Kanjertraining op praktijken aangeboden aan ouders en kinderen.

De erkenning komt voort uit het promotieonderzoek van dr. Lilian Vliek aan de Universiteit Utrecht. Zij stelde vast dat in problematische basisschoolklassen de sfeer in de klas verbeterde, depressieve gevoelens afnamen en zelfwaardering toenam na de training. In de Kanjertrainingspraktijken stelde zij vast dat twee derde van de kinderen met een zeer lage zelfwaardering en/of met ernstige gedragsproblemen baat hebben bij de aanpak. De gevonden effecten bleken ook na een half jaar nog te bestaan. De erkenning is relevant voor gemeentes. De training kan namelijk zonder veel diagnostiek en wachtlijsten aan ouders en kinderen worden aangeboden die sociaal vastlopen. Met de Kanjertraining krijgen gemeentes een training in handen waarmee snel, preventief en effectief kan worden gehandeld. Alleen zorgwekkend sociaal gedrag van kinderen en hun ouders blijft dan over.  Dat zou een enorme besparing op uitgaven in de Jeugdzorg kunnen betekenen enerzijds en anderzijds een toename van effectief handelen als gedragsspecialisten aansluiten in hun vervolgtraject op de  Kanjertraining. 

Voor meer informatie klik HIER

 

Michel Rog heeft als lid van de Tweede Kamer in de week Tegen het Pesten, met eigen ogen willen zien hoe een programma als de Kanjertraining ouders, leerlingen en leraren kan helpen een veilig klimaat op school te creëren. Hij gaf aan onder de indruk te zijn. Met verschillende leerkrachten heeft hij een persoonlijk gesprek gevoerd. De aanwezigheid van Michel Rog op de trainingsbijeenkomst van de Kanjertraining werd zeer gewaardeerd door de leerkrachten. Om die reden mocht hij in het middelpunt staan. Uitgangspunt van de Kanjertraining is immers: we hebben elkaar nodig. Leerkrachten verdienen de steun van ouders en leerlingen. Volksvertegenwoordigers zoals Michel Rog die zich richten op goed onderwijs, verdienen eveneens steun en die werd gegeven door de leerkrachten. Michel Rog heeft zich als volksvertegenwoordiger tot doel gesteld het onderwijs terug te brengen naar de kern: de vorming van onze kinderen, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Omdat ons onderwijs zo goed is als de leraar voor de klas, zet hij zich in voor het versterken van de kwaliteit van leraren. Daarbij zet hij zich in voor het verminderen van administratieve lasten, overbodige regels en doorgeslagen toets gekte. Onderwijs gaat over meer dan rekenen en taal, het gaat over de vorming van het hoofd, de handen en het hart. Michel wil uitgaan van meer vertrouwen en verantwoordelijkheid voor leraren en minder wetten en wantrouwen door de overheid. Michel Rog sprak zijn waardering uit voor de werkzaamheden die de Stichting Kanjertraining verricht. “Het is een uitstekend initiatief vanuit de samenleving waardoor het klassenklimaat daadwerkelijk kan verbeteren. Daar mogen we als politiek ontzettend blij mee zijn.”